Tüzük

TÜRK KARACİĞER VAKFININ KURULUŞ NEDENLERİ VE VERMEK İSTEDİĞİ HİZMETLER ÖZET OLARAK

Tüm dünyada bugün için tıbbın en az tanıdığı, en koruduğu ve en az tedavi ettiği organ, karaciğerdir. Buna karşın dünyada 120 çeşit karaciğer hastalığı bulunduğu Alman karaciğer vakfı tarafından ispatlanmıştır. (Deutsche Leber Hilfe)

Dünya Sağlık Teşkilatının araştırmalarına göre, her yıl 100.000 kişiden 40 kişi karaciğer hastalıklarından ölmektedir. Bu bilgiye göre 60.000.000 nüfuslu ülkemizde her yıl ortalama 24.000 kişinin karaciğer hastalıklarından öldüğünü kabul etmek gerekiyor. Bunun hangi boyutlarda bir işgücü kaybına mal olabileceğini ayrıca belirtmemizde yarar vardır.

Halbuki Türkiye' de bir yılda trafik kazalarından ölenlerin sayısı çok daha az olup çok şükür 5 - 6 bini geçmemektedir. Trafikten ölüm hızlı ve acındırıcı olduğu için toplumumuzun ve devletimizin ilgisini daha fazla çekmiştir. Trafik haftası, trafik dersleri ve trafik hastanemiz var da Türkiye' de tam hizmet veren karaciğer hastanemiz yoktur.

Yukarıda 120 çeşit karaciğer hastalığı bulunduğundan bahsetmiştik. Batılı ülkelerde en çok alkole bağlı karaciğer hastalıkları ve alkol sirozu görüldüğü halde, gelir düzeyi ve koruyucu hekimliği yetersiz olan doğuda ve Afrika ülkelerinde ve bu arada üzülerek söyleyelim, Türkiye' de en çok görülen karaciğer hastalığı, B ve C virüslerinin neden olduğu bulaşıcı sarılık dediğimiz Viral Hepatit'ler ve sirozlardır. Bu hastaları koma ya da kanamadan kaybediyoruz.

Burada sizlere açıklamakta yarar gördüğümüz bir konu daha var. Halkımızın ortalama % 8' i B virüsü taşıyıcısıdır ve çoğununda bundan haberi bile yoktur. 60.000.000 vatandaşımızın 4,8 milyonu B mikrobu taşıyıcısı olmaktan başka, potansiyel olarak ileride karaciğer ve sirozu ve hatta karaciğer kanseri adayıdır.

Eyüp Belediye Başkanlığının büyük bir katkısı ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Karaciğer Bilim Dalı öğretim üye ve yardımcılarının 1992 yılında gelir düzeyi düşük olan Eyüp ilçesinde 10.000 ilkokul öğrencisinde yaptığı B virüsü taramasında, 500' e yakın küçük öğrencimizde B virüs taşıyıcılığı saptanmıştır. Batılı ülkelerin hemen hepsinde birer karaciğer vakfı vardır. Dünyada Amerika'dan bile daha az oranda karaciğer hastalığına Kanada da rastlanmaktadır. Çünkü en iyi çalışan karaciğer vakfı Kanada1 dadır. Amerika' da her 10 kişiden birinde karaciğer hastalığı görüldüğü halde Kanada' da ancak 20 kişiden bir kişide karaciğer hastalığına rastlanabilmektedir.

TÜRK KARACİĞER VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ:

Bu vakıf senedinin altında, isim, adres ve imzaları bulunan, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından, Türk Medeni Kanun hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI :

MADDE 1 - Vakfın adı " TÜRK KARACİĞER VAKFI" dır.

VAKFIN MERKEZİ :

MADDE 2 - Vakfın Merkezi İstanbul' dadır. Halen Merkez Mahallesi Halaskargazi cad. No: 181 Feza Apt. Kat. 2 D.2 Şişli - İstanbul' da faaliyet göstermektedir. Vakıf, yönetim kurulu kararı ve yetkili mercilerinden müsaade almak şartıyla, yurt içinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI :

MADDE 3 - Vakfın amaçlan şunlardır.
a) Karaciğer hastalıklarının tedavisi alanındaki, çağdaş uygulamaların, ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak. Bu amaçla Üniversiteler ve diğer kurumlar bünyesinde oluşturulan merkezlerle işbirliğinde bulunmak ve bunları vakfın amaçları çerçevesinde desteklemek.
b) Karaciğer hastalıklarının sebepleriyle mücadele etmek, özellikle 4 - 5 milyon B virüsü taşıyıcısı bulunduğu saptanan ülkemizde, temel sağlık sorunları arasında yer alan, viral hepatitlerle mücadele programlarını desteklemek.
c) Karaciğer hastalıkları alanındaki, ulusal ve uluslararası bilimsel aktiviteleri, vakfın amaçları doğrultusunda desteklemek. Karaciğer hastalıkları konusunda çalışan, Türk bilim adamlarının, yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve araştırmalarını desteklemek.
d) Karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi amacına yönelik yurt içinde poliklinikler açmak, sosyal güvencesi olmayan yoksul hastalara, ücretsiz tedavi ve bakım olanağı sağlamak.
e) Modern karaciğer cerrahisinin gelişmesini destekleme, karaciğer nakli uygulamalarının, yapılabilmesi ve yaygınlık kazanması amacıyla, karaciğer hastalıklarının tedavisi ve karaciğer nakli konusunda hizmet verecek bir sağlık tesisinin kurulması ve işletilmesini sağlamak, bu amaçla üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

VAKFIN AMACINA ULAŞABİLMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

MADDE 4 - Vakıf amacına ulaşabilmek için
a) Kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve kiralarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini veya bir çok defa yatırımda kullanmaya, vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak, vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar yapmaya, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına ait kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü ve kâr hisselerini tasarrufa ve sarfa.

b) Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, aynı haklarını kabule ve bu hakları kullanmaya.

c) Mevcut veya vücut bulacak gelirleriyle kuracağı, akti münasebetler için taşınır taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya muteber banka kefaletlerini kabule.

d) Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla, gereğinde ödünç almaya, taşınır, taşınmaz malları rehin göstermeye ve sair teminat iadesine.
e) Amacına uygun şartlı bağışları kabule, velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak; Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

Ek Fıkra: Beyoğlu 16. Noterliğince düzenlenen 14.09.2015 tarih, 24827 yevmiye nolu değişiklik senedi ve söz konusu senedin tesciline ilişkin, İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 11.03.2016 tarih ve E:2015/161 K:2016/119 sayılı karara istinaden Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanlığınca merkezi sicile işlenmiştir.)

f) Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi ve ticari işletmelerle şirketler (adi, kollektif, komandit, anonim ve limited) kurmaya, kurulu olan iktisadi ve ticari işletmelerle şirketlere iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetim ve gözetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Ancak; Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 5 - Vakfın kuruluş mal varlığı 425.000.000 TL.(dörtyüzyirmibeşmilyon) dir.
Bu miktar, kurucular tarafından yatırılanlar ile, vakıf kuruluşu için yapılan gecede elde edilen paralarla teşkil edilmiştir.
Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilaveten, gerek yurtiçinden, gerek yurtdışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN MALLARININ İDARESİ

MADDE 6 - Vakıf malları, Türk Medeni Kanunu ile 903 sayılı kanun ve buna göre çıkarılan tüzük ve ayrıca, genel kurulun çıkaracağı yönetmelik ve bu senet hükümlerine göre iade edilir.
Vakıf yönetimi yıl içinde elde edeceği brüt gelirlerden yüzde yirmisini, idame masraflarıyla ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan yüzde seksenini de vakıf amaçlarına ayıracak ve harcayacaktır.

VAKIF ORGANLARI

MADDE 7 - Vakfın organları şunlardır:
a) Kurucular Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Vakıf Genel Müdürlüğü

KURUCULAR KURULU

MADDE 8 - Kurucular kurulunun teşekkülü:
a) Ekli listedeki hakiki şahıslar
b) Vakıf kurulduktan sonra, kurucular kuruluna kabul edilen hakiki ve hükmi şahıslardan teşekkül eder.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9 - Kurucular kurulunun görev ve yetkilen şunlardır:
a) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerini seçmek,
b) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir gider hesaplarını incelemek ve yönetim kuruluna ibra etmek.
c) Yönetim kurulu tarafından, kurucular kurulu üyeliğine teklif edilenlerin, üyeliğe kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek.
d) Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli görülen bütün kararları alır ve yönetim kuruluna uygulatır.

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANTILARI

MADDE 10 - Kurucular kurulu, her yıl ocak ayı içinde olağan toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde, kurucular kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular kurulu üyelerinden yarıdan bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda bu nisap bulunmazsa, en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ile üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

KARARLAR

MADDE 11 - Kurucular kurulunca bir başkan, bir başkan vekili ve iki divan kâtibi seçilir. Kâtipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçilir ve altları başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kurucular kurulunda kararlar, mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular kuruluna gelmeyecek olan üye, yerine vekil gönderebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU

MADDE 12 - Yönetim kurulu, kurucular kurulu tarafından her yıl için seçilecek yedi üyeden teşekkül eder. Tekrar seçilmek mümkündür. Üç üye de yedek olarak seçilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL

MADDE 13 - Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ile bir ikinci başkan seçer. Başkan vakfı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder. Gerekirse, ikinci başkana yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

TOPLANTI VE KARARLAR

MADDE 14 - Vakıf yönetim kurulu ayda bir toplanır. Yönetim kurulu başkanı lüzum gördüğü takdirde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantılara üst üste, mazeretsiz olarak dört toplantıya gelmeyen üye, müstafi sayılarak yerine yedek üye alınır.
Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Kararlar, noterden tasdikli karar defterine yazılır ve üyeler tarafından altları imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15 - Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için, her türlü tedbirleri almak.

b) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme şekillerini tespit etmek.

c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri evrakı, intifa, sükna veya mülkiyeti gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet ve ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile, yahut satmalına veya kiralama yolu ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan envalin vakıf mülkiyetine geçirebilmek için, gerekli ferağları kabul etmek ve sair özel ve resmi işleri yapmak.
d) Vakıf gayesinin gerçekleşmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek suretiyle, ilgili mevzu çerçevesinde menkul ve gayrimenkul, malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayri menkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek.

e) Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek lüzum görülen hallerde bunların vazifelerine son vermek ve bunların yetki ve sorumluluklarıyla ilgili yönetmeliği hazırlamak.
f) Vakfın bütçe ve bilançolarıyla, gelir gider cetvellerini ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

g) Usulüne göre, karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya, gelir gider defterlerini, noterde
tasdik edip tutmak ve muhafaza etmek.

h) Kurucular kuruluna hesap vermek.

i) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp kurucular kuruluna sunmak.

k) Kurucular Kurulunun karar ve temennilerini yerine getirmek.

I) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerini üye olmak için, kurucular kuruluna teklif etmek.

m) Vakfa maddi ve manevi yardımlarda bulunanlara, lüzum gördüğü takdirde madalya ve takdir belgesi vermek.

n) Lüzumlu göreceği yönetmelikleri ve talimatları hazırlamak ve tatbikatını sağlamak.

o) Mahkemelerde ve ihtilaflı işlerde vakfı temsil etmek üzere gerekli yetkilerle avukat tutmak.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 16 - Yönetim kurulu gerektiğinde, vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi için ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için, kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETLEME KURULU

MADDE 17 - Denetleme kurulu, kurucular kurulunun kendi içinden veya dışarıdan seçeceği üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Bir üye aralarından başkan seçilir. Asil üyelerin eksilmesi halinde yedekleri çağırılır. Tekrar seçilme mümkündür.
Denetleme kurulu, kurucular kurulu adına, vakfın faaliyet ve hesaplarını, tüm evrak ve defterleri, hesap evraklarını inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle denetleme kurulu hazırlayacağı raporu kurucular kurulu üyelerine gönderilmek üzere, toplantıdan on beş gün önceden yönetim kuruluna verir.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 18 - Vakıf genel müdürü, yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından veya dışarıdan tayin edilir.
Genel müdür, yönetim kurulunca verilen kararları uygular. Ayrıca yönetim kurulunca verilen diğer işleri yerine getirir. Yönetim kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve personeli tayin eder.

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

MADDE 19 - Vakfın kurucular kurulu, yönetim kurulu ve denetleme kurulunda olanların ifa edecekleri hizmetlerden dolayı ücret alamazlar. Ancak, vakıf için yapacakları seyahat masraflarını alabilir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 20 - Vakfın hesap dönemi, takvim yılıdır

İMZA YETKİSİ:

MADDE 21 - Bankalarda hesap açma ve kapatma hesaplardan para çekme, yönetim kurulunca görevlendirilen iki kişinin imzası bulunur.

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER :

MADDE 22 - Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için yönetim kurulunun teklifi ve kurucular kurulunun kararı şarttır.
Kurucular kurulu üyelerinden en az on kişinin teklifi halinde, kurucular kurulu kararıyla senette değişiklik yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 23 - Vakıf, yasal olarak teşkili sorunlu organlarını oluşturmazsa veya kuruluş amaçlarını gerçekleştiremeyip acze düşerse, infisah etmiş sayılır. Vakfın feshine, yönetim kurulunun teklifi ile kurucular kurulu 2/3 ekseriyetle karar verilir. Vakfın feshi halinde malları, bir sağlık kuruluşuna devredilir.

VAKFIN KURUCULARI

MADDE 24 - Vakfı oluşturan vakfedenlerin ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir.

  ADI SOYADI ADRES YATIRDIĞI MİKTAR
1 Ayhan Şahenk Büyükdere Cad. No: 4 Mecidiyeköy

10.000.000

2 Aytekin Kotil Büyükdere Cad. No: 49/1 Mecidiyeköy 1.000.000
3 Arif Develier Samatya Develi Restoran 5.000.000
4 Atila Borunkay Otomotiv Sanayi Badbaros Bulv. Beşiktaş 1.000.000
5 Ahmet Kemal Ersu Hüdavendigar Cad. 10-12 Sirkeci 1.000.000
6 A Vedat Akgiray Mühürdar Cad. No: 54/1 Kadıköy 1.000.000
7 Abdullah Ersu Hüdavendigar Cad. 10-12 Sirkeci 2.000.000
8 Ahmet Bircan Eresin Millet Cad. Dullar Çıkmazı 11 Topkapı 5.000.000
9 Uz. Dr. Abdullah Sonsuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 500.000
10 E. Gen. Ali Dikmen Levent Evleri Koza Apt. 18/4 Levent 500.000
11 Burhan Ergün Orman Sok. No: 5 Florya 2.500.000
12 Prof. Dr. Demircan Akan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1.000.000
13 Prof. Dr. Emine Güngör Tümay İhsan Hilmi Alantan sok.No: 11 4. Levent 500.000
14 Prof. Dr. Fatma Perihan Akın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 500.000
15 Doç. Dr. Hakan Şentürk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 500.000
16 Hazım Ersu Hüdavendigar sok. 10-12 Sirkeci 2.500.000
17 İbrahim Cevahir Okmeydanı Cevahirler İnşaat 500.000
18 Mimar Gürmen Çakırkaya Tepecik Yolu 3/1 Etiler 1.000.000
19 Prof Dr. Kemal Alemdaroğlu Cerrahpaşa Tıp Fatültesi 1.000.000
20 Kadir Akpınar Belediye Başkanı Eyüp 5.000.000
21 Prof Dr. Muzaffer Gürakar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Karaciğer Kürsüsü 7.000.000
22 Mustafa Ateşoğlu Hikmet Sok. Çamlıdere Apt. Avcılar 2.500.000
23 E. Korg. Mustafa Katırcıoğlu Ahmet Fetgari Sok. 124/2 Teşvikiye 500.000
24 Avukat Mehmet Yağcı Küçükçamlık St. A-2 Bl. No: 11/12 Etiler 500.000
25 Nedim Demirel E. İstanbul C. Baş Savcısı Ortaklar Cd.Sakızağacı Sk.16 Mecidiyeköy 500.000
26 Numan Sabit Esin Cumhuriyet Cad. 47/2 Taksim 5.000.000
27 Prof. Dr. Orhan Demircan Ataköy 5. Kısım E/2 Kapı 5-k-6  
28 Osman Nuri Bilge Ferhatpaşa Cad. 13 Topçular 1.000.000
29 Raif Cumhur Dinçkök Ataköy 1. Kısım 2/4 Bakırköy 1.000.000
30 Rasim Özkanca Beyoğlu Borsa Lokantası  
31 Uz. Dr. Sebati Özdemir Cerrahpaşa Tıp Fatültesi 500.000
32 Tuncel Ersu Hüdavendigar Cad. 10-12 Sirkeci 1.000.000
33 Avukat Uğur Gümüştekin Sancaktül Sefaköy 1.000.000
34 Babür Benderlioğlu Binbir Çiçek Sok. 3/4 Levent 1.000.000
35 Prof Dr. Münci Kalayoğlu (Şeref Üyesi)    
36 Uz. Dr. Ahmet Gürakar    
37 Prof. Dr. Salih Çelik    
38 Derviş Kocatmaz    
39 Orhan Keçeli    
40 Prof. Dr. Şerif Erol Yarız    
41 Osman Nuri Torun    
42 Kadir Fikret Akdoğan    
43 Nuran Yazıcı    
44 Dr. İbrahim Keleş    
45 Cüneyt Arkın    
46 Ayşegül Demirel    
47 Koray Kaptanoğlu    
48 M. Emin Öner    
49 Ergün Öner    
50 Süleyman Altuna    

GEÇİCİ MADDELER

1- TÜRK KARACİĞER VAKFI' nın ilk geçici kurulu aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşmuştur.

  1. Mustafa Katırcıoğlu
  2. Gürmen Çakırkaya
  3. Kadir Akpınar
  4. Muzaffer Gürakar
  5. Orhan Demircan
  6. Güngör Tümay
  7. Sebati Özdemir

Geçici yönetim kurulu vakfın tescili tarihinden itibaren altı ay içerisinde, kurucular kurulunu toplamaya mecbur olup bu süre içinde senette yazılı görev ve yetkileri kullanır.

2- Bu vakfın tescili için, gerekli her türlü işlemleri yapmak üzere Mehmet Yağcı yetkili kılınmıştır diyerek sözlerini bitirdiler. İşbu vakıf senedi ilgililere verildi, okudular, arzularını tam olarak kapsadığını beyan etmeleri üzerine bu işlemi birlikte imzaladılar ve ben de onayladım Bin dokuz yüz doksan iki senesi haziran ayının yirmi dördüncü günü çarşamba 24.6.1992

Beyoğlu 2. Noteri
M. Atıf Çataklı vekili
Bedri Sarıoğlu

Free Joomla templates by Ltheme